Du er her: Aarhus Universitets Forskningsfond Bevillinger AUFFs gæsteforskerpulje

AUFFs gæsteforskerpulje

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk på efond.dk/auff/. Ansøgningsskemaer er tilgængelige fra en måned før ansøgningsfristen.

Det fulde opslag for gæsteforskerpuljen i 2018 forventes annonceret primo februar 2018. De kommende ansøgningsfrister er:

 

Ansøgninger modtaget
senest

Svar forventes udsendt

17. april 2018, kl. 12.00

 Uge 22 

4. september 2018, kl. 12.00

Uge 47


Formål

At støtte gæsteophold for internationalt anerkendte forskere, der kan være med til at styrke Aarhus Universitets forskning og uddannelse.

Om ansøger

Fastansatte forskere, på minimum lektorniveau, ved Aarhus Universitet kan søge om støtte til besøg af en gæsteforsker.

Hvad kan der søges støtte til

Der kan søges til et sammenhængende gæsteforskerophold på en til seks måneder. Der kan alene søges om støtte til gæsteforskerens løn og rejseudgifter eller om støtte til dækning af rimelige opholdsudgifter og rejseudgifter. Der kan altså ikke søges om både løn- og opholdsudgifter. Opholdsudgifter kan max. andrage satsen svarende til time-dagpenge plus satsen for udokumenteret nattillæg, jf. Statens takst for tjenesterejse.

Vurderingskriterier

Aarhus Universitet indstiller ansøgninger til AUFFs bestyrelse efter faglig rådgivning. Størrelsen på det samlede beløb til uddeling kan variere fra år til år. Der er konkurrence om midlerne.

Ved vurderingen af ansøgninger vil der især blive lagt vægt på følgende:

 • Gæsteforskerens forskningsmæssige kvalifikationer
 • At gæsteforskeren er seniorforsker på højt niveau (almindeligvis, men ikke nødvendigvis fastansat på et universitet). Ansøgninger om støtte til gæsteforskere på postdoc-niveau eller lignende imødekommes normalt ikke.
 • At projektbeskrivelsen er klar i forhold til aktiviteter og mål, herunder planer for både forskning og undervisning.
 • Kvaliteten af det forskningsmiljø, som gæsteforskeren skal indgå i ved Aarhus Universitet.
 • Gæsteforskerens bidrag til det allerede eksisterende forskningsmiljø på det givne fag, fx hvordan passer gæsteforskerens profil til det eksisterende miljø, og hvad er potentialet for udvikling af nye projekter og samarbejder under opholdet? Ligeledes lægges der vægt på, at gæsteforskeren bidrager til undervisningen, eksempelvis ved at indgå i allerede eksisterende forløb eller ved at tilrettelægge nye forløb.
 • Gæsteforskerens bidrag til udviklingen af universitetets internationale forskernetværk, herunder særligt etablering af nye samarbejdsrelationer.
 • Kvaliteten af det forskningsmiljø, som gæsteforskeren skal indgå i ved Aarhus Universitet

Om ansøgningen

AUFF’s elektroniske ansøgningsskema skal anvendes. Ansøgningsskemaerne findes via efond.dk/auff/. Ansøgningsskemaer er tilgængelige fra en måned før ansøgningsfristen.

Der indtastes eller vedlægges følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse
 • Kort CV for ansøger
 • CV og publikationsliste for gæsteforsker (maksimalt 5 sider)
 • Faglig indstilling fra institutleder eller tilsvarende SKAL medsendes (ansøger kan ikke selv udfærdige den faglige indstilling).
 • Skriftligt tilsagn fra gæsteforskeren med angivelse af mulige tidsperioder for det påtænkte ophold
 • Budget med redegørelse for de enkelte poster, herunder grundlaget for lønberegningen. Udgangspunkt er dansk overenskomstmæssig løn på det pågældende niveau. Skal dette niveau fraviges, skal der gives særskilt begrundelse herfor.

Projektbeskrivelsen må maksimalt fylde 3 sider (2400 anslag pr. side) og skal indeholde følgende punkter:

 • Formål med gæsteforskerens ophold
 • Aktiviteter under gæsteforskerens ophold
 • Fremtidige muligheder for samarbejde
 • Gæsteforskerens hjemlige forskningsmiljø
 • Om gæsteforskere tidligere har modtaget støtte til ophold ved AU fra AUFF. Sådanne imødekommes kun i særlige tilfælde.
 • Angivelse af tidsperioden for det påtænkte ophold samt i særlige tilfælde en redegørelse for eventuelt tidligere ophold ved Aarhus Universitet
 • Gæsteforskerens fødselsdato

Spørgsmål vedr. gæsteforskerpuljen rettes til:

Tove Østergaard Le
Aarhus Universitet, AU Forskning og Eksterne Relationer
Telefon: 8715 2607, mobil: 2162 4921
E-mail: toe@au.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.01.2018