Fondens virkemidler i 2022

Fondsbestyrelsen har nu truffet beslutning om det kommende års budget for uddelinger. Generelt har fondsbestyrelsen for 2022 valgt at omdefinere AUFF Starting Grants, der bliver til virkemidlet AUFF Recruiting Grants. Beslutningen er taget for at styrke den strategiske rekruttering af forskertalenter, herunder internationalt, og for at styrke vækstlaget og de stærke idéer.
AUFF NOVA fortsætter og bliver virkemidlet for allerede AU-ansatte, hvor man kan søge 500.000 kr. til mindre projekter, mens kun enkelte bevillinger vil blive uddelt op til i lejet 2 mio. kr.
Uddelingsudvalget er her i slutningen af året på ”road show” på fakultetsmøder for at fortælle om virkemidlerne i 2022, og de beskrives også i det følgende.

I 2022 er virkemidlerne følgende:

AUFF Recruiting Grants
AUFF Recruiting Grants kan ansøges og anvendes i aktuelle forhandlingssituationer, hvor et tilbud om startmidler vil være afgørende for at sikre rekruttering af en særdeles attraktiv kandidat. Ansøgninger behandles hurtigst muligt efter modtagelse, og frist for svar aftales nærmere med pågældende institutleder. Der er således ikke ordinære ansøgningsrunder i 2022. Formålet er ansættelse af adjunkter, lektorer og professorer. Ansøgningen skal indsendes af institutleder med indstilling fra dekanen. Budgettet er i 2022 på 40 mio. kr. 

AUFF NOVA
AUFF NOVA prioriteres i 2022 med et budget på 50 mio. kr. AUFF NOVA har fortsat til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder. Hvis projektet indeholder tværfaglige elementer og synergier inden for forskergruppen(erne), bør dette pointeres. Et fuldt opslag samt guidelines vil blive offentliggjort i første halvår af 2022.

Fleksible ph.d.-forløb
Virkemidlet er målrettet fleksible ph.d.-forløb, herunder 3+5, 4+4 og forskningsåret m.v. Den samlede ramme er i 2022 på 15 mio. kr., som via en rammebevilling fordeles ligeligt mellem de fem fakulteter.

Publikationsstøtte
Publikationsstøtte er fortsat målrettet internationale udgivelser, således at der vil være en ansøgningspulje og en direkte støtte til Aarhus Universitetsforlag til strategisk udvikling af projekter. Ansøgningspuljen bliver i 2022 på 2,5 mio. kr. Gældende for ansøgningspuljen er, at der prioriteres støtte til banebrydende publikationer med specielt henblik på højtestimerede internationale publikationskanaler, fortrinsvis store udenlandske forlag. Der kan fortsat gives støtte til publikationer af høj kvalitet, der udgives ved danske forlag. Der forventes fortsat et opslag med deadline i februar og september.

International mobilitet
Der er i 2022 afsat 5 mio. kr. til international mobilitet. Der er tale om en pulje til internationale aktiviteter, både omfattende indgående besøgende forskere og udgående mobilitet for universitetets forskere. Et opslag med vilkår og guidelines vil blive offentliggjort i foråret 2022.

Støtte til afholdelse af ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods
Der kan fortsat ansøges løbende. Formålet er at yde tilskud til betaling for ph.d.-kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Samlet ramme er 2,5 mio. kr.

Forskningsophold i Møllehuset og Husumgade
Forskere kan fortsat løbende søge om legatophold i Møllehuset ved Sandbjerg Gods og i fondens lejlighed i Husumgade i København.

Aarhus Institute of Advanced Studies
Endelig støtter Aarhus Universitets Forskningsfond fortsat driften af Aarhus Institute of Advanced Studies.

Øvrige virkemidler:

AUFF Flagskibe
AUFF Flagskibe påregnes ikke videreført som virkemiddel.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Henrik Dalgaard på mail: hd@auff.dk eller telefon 2382 3230 eller Henriette Rasmussen Billesø på mail: hrb@auff.dk eller telefon 2868 7782.