Publiceringskomitéens formål og organisation

Publiceringskomiteens budget fremgår af Aarhus Universitets Forskningsfonds uddelingsbudget (2,5 mio. kr. i 2024). Ansøgninger om støtte behandles to gange om året af en komite med 5-6 medlemmer. Medlemmer er for tiden Charlotte Appel (Arts), Karen Valentin (Arts), Kristian Hvidtfelt Nielsen (Natural Sciences), Henrik Myhre Jensen (Technical Sciences), Søren Dinesen Østergaard (Health) og David Andersen (Business and Social Sciences). Medlemmerne arbejder i komiteen i kraft af deres personlige egenskaber.

Formål
Komiteen skal gennem sit arbejde medvirke til at sikre, at væsentlige videnskabelige arbejder ved universitetet kan opnå den fornødne støtte til egnet kvalitetspræget publicering og udbredelse og dermed styrke kendskabet til universitetets forskningsresultater og anden relateret virksomhed, såvel i den internationale forskningsverden som i den brede offentlighed. Komiteen orienteres og høres om andre udgivelser fra Aarhus Universitet, der udgives med støtte fra AUFF. Komiteen fungerer desuden som rektors rådgiver i forbindelse med udgivelsesspørgsmål. Komiteen har besluttet, at den ikke ønsker manuskripter vedlagt ansøgninger, men disse kan i givet fald rekvireres.

For betingelser for ansøgning om publikationsstøtte henvises til de halvårlige opslag samt vejledning.

Indstillinger
Komiteen refererer til rektor, og dens arbejde skal munde ud i indstillinger til fondsbestyrelsen om støtte fra AUFF's publiceringspulje eller om forberedende støtte med henblik på senere udgivelse med evt. andre eksterne finansieringskilder. Komiteen inddrager i sine prioriteringer en vurdering af ansøgernes valg af publiceringssprog og forlag mv. for at sikre forskningens størst mulige udbredelse i forhold til målgruppen. Indstillingerne besluttes af komiteens medlemmer og udarbejdes i forlængelse af AUFF's halvårlige ansøgningsterminer, normalt februar / september. Den endelige tildeling af bevilling sker ved AUFF's bestyrelsesmøder. Komiteens medlemmer er pålagt fortrolighed vedrørende komiteens indstillinger.

Organisering
Komiteens arbejde forberedes af AUFF's administration, der understøttes af Aarhus Universitet, vedr. oversigter over ansøgere og videre behandling af komiteens indstillinger. Komiteen kan forelægge ansøgninger for sagkyndige referees og kan i forlagsfaglige spørgsmål inddrage lederen af Aarhus Universitetsforlag.