Fundats

§ 1 Fondens navn er Aarhus Universitets Forskningsfond.

§ 2 Fondens oprindelige grundkapital er tilvejebragt ved, at civilingeniør Gunnar Andreasen i 1944 skæn­kede hele aktiekapitalen i det da­værende A/S Cheminova til Aarhus Universi­tets Forskningsfond.

§ 3 Fondens hjemsted er Aarhus Kommune. Fondsbestyrelsen har sæde i Aarhus Kommune.

§ 4 Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet.

§ 5 Fondens økonomiske midler holdes uden for statskassen og den selvejende institution Aarhus Universitet. Der kan kun rådes over fonden af dennes bestyrelse i overensstemmelse med nærværende fundats, idet fondens aktiviteter kan udøves gennem direkte eller indirekte investeringer i andre selskaber.

§ 6 Fondens grundkapital er 64.000.000 kroner.

§ 7 Fondens uddelinger foretages i overensstemmelse med formålspa­ragraffen. Før der fore­tages uddeling af fondens midler, skal der indhentes indstilling fra Aarhus Univer­sitet. Fondens ind­tægter kan efter af­holdelse af nød­vendige administrationsud­gifter helt eller delvis hensættes til anvendelse i kom­men­de år, hvorimod der aldrig forud må disponeres over indtægter, der endnu ikke er oppebåret.

§ 8 Fondens bestyrelse skal bestå af mindst 6 og højst 10 fuldmyndige personer. Uni­versitetets rektor er født med­lem. 5 medlemmer skal udpeges af de akademiske råd blandt de personer, der er fast ansat ved Aarhus Universitet i stillinger, hvortil der er knyttet forskningsforpligtelser, således at der i bestyrelsen sikres repræsentation af universitetets 5 hovedområder. Disse medlemmer kan ikke udpeges blandt dekaner eller institutledere.

Indtil 4 medlemmer kan herefter udpeges af Aarhus Universitets bestyrelse efter indstilling fra rektor. Denne udpegning skal ske blandt de personer, der er fast ansat ved Aarhus Universitet i stillinger, hvortil der er knyttet forskningsforpligtelser, idet dog 1 medlem kan udpeges blandt de personer, der er fast ansat ved Aarhus Universitet i en teknisk eller administrativ stilling, 1 medlem kan udpeges blandt de personer, der er indskrevet som studerende ved universitetet, og 1-2 medlemmer kan udpeges mellem andre personer, der er kyndige i virksomheds-, bestyrelses- eller forskningsarbejde. Ved sammensætningen af bestyrelsen skal sikres, at der i den samlede bestyrelse er fornøden indsigt i økonomi, jura og virksomhedsledelse.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år, således at halvdelen af medlemmerne udpeges hvert andet år.

Genudpegning kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører med at have den tilknytning til Aarhus Universitet, som i medfør af ovennævnte be­stem­melse har været en forudsætning for den pågældendes udpegning til besty­relsen, udtræ­der den på­gæl­dende af bestyrelsen. Udpegning af nyt medlem foretages for den resterende del af funktionsperioden.

Det er bestyrelsens pligt at varetage fondens interesser på alle områder samt at sørge for, at denne fundats overholdes.

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer. Alternativt tegnes fonden af næstformanden for bestyrelsen i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

§ 11 Bestyrelsen kan efter høring af Aarhus Universitets bestyrelse indstille til fonds­myndig­heden, at nærværende fundats ændres.

Således vedtaget den 27. september 2022.