Fundats

§ 1 Fondens navn er Aarhus Universitets Forskningsfond.

§ 2 Fondens oprindelige grundkapital er tilvejebragt ved, at civilingeniør Gunnar Andreasen i 1944 skænkede hele aktiekapitalen i det daværende A/S Cheminova til Aarhus Universitets Forskningsfond.

§ 3 Fondens hjemsted er Århus kommune. Fondsbestyrelsen har sæde i Århus kommune.

§ 4 Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet.

§ 5 Fondens økonomiske midler holdes uden for statskassen og den selvejende institution Aarhus Universitet. Der kan kun rådes over fonden af dennes bestyrelse i overensstemmelse med nærværende fundats, idet fondens aktiviteter kan udøves gennem direkte eller indirekte investeringer i andre selskaber, jf. dog § 7.

§ 6 Fondens grundkapital er 64.000.000 kroner.

§ 7 Auriga Industries A/S’s aktiekapital er opdelt i A-aktier og B-aktier, idet en A-aktie har ti-dobbelt stemmeret i forhold til en B-aktie. Fonden skal til enhver tid eje alle A-aktier i selskabet, og den samlede stemmeværdi af A-aktierne skal til enhver tid udgøre mindst 51 % af stemmeværdien af samtlige aktier i selskabet. Fondens A-aktier i selskabet skal ingensinde kunne belånes. Opløsning af Auriga Industries A/S må kun ske, såfremt alle reserver er opbrugt, og videre drift ville føre til insolvens.

§ 8 Fondens uddelinger foretages i overensstemmelse med formålsparagraffen. Før der foretages uddeling af fondens midler, skal der indhentes indstilling fra Aarhus Universitet. Fondens indtægter kan efter afholdelse af nødvendige administrationsudgifter helt eller delvis hensættes til anvendelse i kommende år, hvorimod der aldrig forud må disponeres over indtægter, der endnu ikke er oppebåret.

§ 9 Fondens bestyrelse skal bestå af mindst 6 og højst 10 fuldmyndige personer. Universitetets rektor er født medlem. 5 medlemmer skal udpeges af de akademiske råd blandt de personer, der er fast ansat ved Aarhus Universitet i stillinger, hvor til der er knyttet forskningsforpligtelser, således at der i bestyrelsen sikres repræsentation af universitetets 5 hovedområder. Disse medlemmer kan ikke udpeges blandt dekaner eller institutledere.

Indtil 4 medlemmer kan herefter udpeges af Aarhus Universitets bestyrelse efter indstilling fra rektor. Denne udpegning skal ske blandt de personer, der er fast ansat ved Aarhus Universitet i stillinger, hvortil der er knyttet forskningsforpligtelser, idet dog 1 medlem kan udpeges blandt de personer, der er fast ansat ved Aarhus Universitet i en teknisk eller administrativ stilling, 1 medlem kan udpeges blandt de personer, der er indskrevet som studerende ved universitetet, og 1-2 medlemmer kan udpeges mellem andre personer, der er kyndige i virksomheds-, bestyrelses- eller forskningsarbejde. Ved sammensætningen af bestyrelsen skal sikres, at der i den samlede bestyrelse er fornøden indsigt i økonomi, jura og virksomhedsledelse.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år, således at halvdelen af medlemmerne udpeges hvert andet år. Ved overgang fra universitetsloven af 22. december 1999 til ny lov forlænges funktionsperioden for de af konsistorium valgte medlemmer til den følgende 31. maj, hvorefter der foretages udpegning efter de nye regler.

Genudpegning kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører med at have den tilknytning til Aarhus Universitet, som i medfør af ovennævnte bestemmelse har været en forudsætning for den pågældendes udpegning til bestyrelsen, udtræder den pågældende af bestyrelsen. Udpegning af nyt medlem foretages for den resterende del af funktionsperioden.

I henhold til § 22 i lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde har arbejdstagerne i fondens dattervirksomheder ret til at vælge medlemmer til fondens bestyrelse efter de i aktieselskabsloven og i henhold til denne fastsatte regler.

I øvrigt er reglerne i §§ 13-15 i lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde gældende. Det er bestyrelsens pligt at varetage fondens interesser på alle områder samt at sørge for, at denne fundats overholdes.

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer. Alternativt tegnes fonden af næstformanden for bestyrelsen i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer. 

Afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræver fondsmyndighedens godkendelse. Bestyrelsen møder personligt eller ved fuldmagt på Auriga Industries A/S’s generalforsamlinger og afgiver stemme på fondens vegne.

Beslutning om valg af bestyrelse for Auriga Industries A/S afgøres af fondsbestyrelsen med simpel stemmeflerhed de af arbejdstagerne valgte fondsbestyrelsesmedlemmer deltager i afstemningen herom.

§ 10 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

§ 12 Bestyrelsen kan efter høring af Aarhus Universitets bestyrelse indstille til fondsmyndigheden, at nærværende fundats ændres.


Således vedtaget den 4. juni 2021.