Fondens virkemidler i 2023

Fondsbestyrelsen har nu truffet beslutning om det kommende års budget for uddelinger. Generelt har fondsbestyrelsen for 2023 valgt at videreføre virkemidlet AUFF Recruiting Grants. Beslutningen er taget for at styrke den strategiske rekruttering af forskertalenter, herunder internationalt, og for at styrke vækstlaget og de stærke ideer.
AUFF NOVA fortsætter og er virkemidlet for allerede AU-ansatte, hvor man kan søge 500.000 kr. til mindre projekter, mens færre bevillinger vil blive uddelt op til i lejet 2 mio. kr.
Som noget nyt skal det fremhæves, at fonden nu også støtter forskningsorienterede arrangementer i Hejmdal, hvilket beskrives i det følgende.

Opfordring til synliggørelse af fondens virkemidler
Det er fra fondens side fortsat et ønske at få synliggjort fondens virkemidler over for så mange AU-forskere som muligt, og derfor opfordrer vi til at synliggøre virkemidlerne på Aarhus Universitets platforme, som er det mest synlige og oplagte sted for jeres ansatte at lede efter det med eksempelvis links til fondens hjemmeside. Desuden opfordrer vi løbende de enkelte forskere til at fortælle om fondens bidrag til forskningen.

I 2023 er virkemidlerne følgende:

AUFF Recruiting Grants
AUFF Recruiting grants kan ansøges og anvendes i aktuelle forhandlingssituationer, hvor et tilbud om startmidler vil være afgørende for at sikre rekruttering af en særdeles attraktiv kandidat. Ansøgninger behandles hurtigst muligt efter modtagelse, og frist for svar aftales nærmere med pågældende institutleder. Der er således ikke ordinære ansøgningsrunder i 2023. Formålet er ansættelse af adjunkter, lektorer og professorer. Ansøgningen skal indsendes af institutleder med indstilling fra dekanen. Budgettet er i 2023 på 40 mio. kr. 

AUFF NOVA
AUFF NOVA prioriteres i 2023 med et budget på 40 mio. kr. AUFF NOVA har fortsat til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder. Hvis projektet indeholder tværfaglige elementer og synergier inden for forskergruppen(erne), bør dette pointeres. Et fuldt opslag samt guidelines vil blive offentliggjort i første halvår af 2023.

Fleksible ph.d.-forløb
Virkemidlet er målrettet fleksible ph.d.-forløb, herunder 3+5, 4+4 og forskningsåret m.v. Den samlede ramme er i 2023 på 15 mio. kr., som via en rammebevilling fordeles ligeligt mellem de fem fakulteter.

Publikationsstøtte
Publikationsstøtte er fortsat målrettet internationale udgivelser, således at der vil være en ansøgningspulje og en direkte støtte til Aarhus Universitetsforlag til strategisk udvikling af projekter. Ansøgningspuljen bliver i 2023 på 2,5 mio. kr. Gældende for ansøgningspuljen er, at der prioriteres støtte til banebrydende publikationer med specielt henblik på højtestimerede internationale publikationskanaler, fortrinsvis store udenlandske forlag. Der kan fortsat gives støtte til publikationer af høj kvalitet, der udgives ved danske forlag. Der forventes fortsat et opslag med deadline i februar og september.

International mobilitet
Der er i 2023 afsat 5 mio. kr. til international mobilitet. Der er tale om en pulje til internationale aktiviteter, både omfattende indgående besøgende forskere og udgående mobilitet for universitetets forskere. Et opslag med vilkår og guidelines vil blive offentliggjort i foråret 2023.

Støtte til afholdelse af ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods
Der kan fortsat ansøges løbende. Formålet er at yde tilskud til betaling for ph.d.-kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Samlet ramme er 2,5 mio. kr.

Forskningsophold i Møllehuset og Husumgade
Forskere kan fortsat løbende søge om legatophold i Møllehuset ved Sandbjerg Gods og i fondens lejlighed i Husumgade i København.

Forskningsrelaterede arrangementer i Hejmdal
Hejmdal er det tidligere Kræftpatienternes Hus for enden af Peter Sabroes Gade og Universitetsbyen, som netop har gennemgået en omfattende renovering og omdannelse til møde- og konferencehus. Man ønsker i AUFF-koncernen at stille rammer til rådighed for Aarhus Universitet og Universitetsbyens samt FEAS’ øvrige lejere til afholdelse af møder, konferencer, receptioner, events m.v. Hejmdal er et ”all inclusive” mødehus, hvor alt håndteres via fondens datterselskab FEAS, herunder booking, klargøring, opstilling, forplejning samt rengøring. Der er for videnskabeligt ansatte ved Aarhus Universitet mulighed for at søge støtte på 10.000 kr. pr. arrangement, hvor støttebeløbet dækker lejen af huset.

Aarhus Institute of Advanced Studies
Endelig støtter Aarhus Universitets Forskningsfond fortsat driften af Aarhus Institute of Advanced Studies.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte fondsteamet på 7023 7988 eller per mail på auff@auff.dk.