Fondens virkemidler i 2024

Fondsbestyrelsen har nu truffet beslutning om det kommende års budget for uddelinger. Generelt har fondsbestyrelsen for 2024 valgt at videreføre og styrke AUFF NOVA, som er virkemidlet for allerede AU-ansatte, hvor man kan søge 600.000 kr. til mindre projekter, mens færre bevillinger vil blive uddelt op til i lejet 2,5 mio. kr.

Virkemidlet AUFF Recruiting Grants videreføres ligeledes. Beslutningen er taget for at styrke den strategiske rekruttering af forskertalenter, herunder internationalt, og for at styrke vækstlaget og de stærke ideer.

Som noget nyt skal det fremhæves, at fondsbestyrelsen har besluttet, at der gives overhead på virkemidlerne AUFF NOVA og International mobilitet med en fast rate på 20%, der lægges oveni de faktiske projektomkostninger.

I 2024 er virkemidlerne følgende:

AUFF NOVA
AUFF NOVA prioriteres i 2024 med et budget på 48 mio. kr. AUFF NOVA er virkemidlet for allerede AU-ansatte, hvor man kan søge 600.000 kr. til mindre projekter, mens færre bevillinger vil blive uddelt op til i lejet 2,5 mio. kr.
AUFF NOVA har fortsat til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder. Hvis projektet indeholder tværfaglige elementer og synergier inden for forskergruppen(erne), bør dette pointeres.

I 2024 er rammen for AUFF NOVA 48 mio. kr. Som noget nyt gives overhead på bevillinger, med en fast rate på 20%, der lægges oveni de faktiske projektomkostninger.

I 2024 består AUFF NOVA igen af to bevillingstyper. Det understreges, at små projekter prioriteres ved uddelingen.

 Et fuldt opslag samt guidelines vil blive offentliggjort i løbet af 2024.

AUFF Recruiting Grants
AUFF Recruiting Grants kan ansøges og anvendes i aktuelle forhandlingssituationer, hvor et tilbud om startmidler vil være afgørende for at sikre rekruttering af en særdeles attraktiv kandidat. Ansøgninger behandles hurtigst muligt efter modtagelse, og frist for svar aftales nærmere med pågældende institutleder. Der er således ikke ordinære ansøgningsrunder i 2024. Formålet er ansættelse af adjunkter, lektorer og professorer. Ansøgningen skal indsendes af institutleder med indstilling fra dekanen. Budgettet er i 2024 på 35 mio. kr. 

Fleksible ph.d.-forløb
Virkemidlet er målrettet fleksible ph.d.-forløb, herunder 3+5, 4+4 og forskningsåret m.v. Den samlede ramme er i 2024 på 15 mio. kr., som via en rammebevilling fordeles ligeligt mellem de fem fakulteter.

Publikationsstøtte
Publikationsstøtte er fortsat målrettet internationale udgivelser, således at der vil være en ansøgningspulje og en direkte støtte til Aarhus Universitetsforlag til strategisk udvikling af projekter. Ansøgningspuljen bliver i 2024 på 2,5 mio. kr. Gældende for ansøgningspuljen er, at der prioriteres støtte til banebrydende publikationer med specielt henblik på højtestimerede internationale publikationskanaler, fortrinsvis store udenlandske forlag. Der kan fortsat gives støtte til publikationer af høj kvalitet, der udgives ved danske forlag. Der forventes fortsat et opslag med deadline i februar og september.

International mobilitet
Der er i 2024 afsat 5 mio. kr. til international mobilitet. Der er tale om en pulje til internationale aktiviteter, både omfattende indgående besøgende forskere og udgående mobilitet for universitetets forskere.
Som noget nyt gives der overhead på ansøgningerne. En fast rate på 20% kan lægges oveni de ansøgte omkostninger forbundet med opholdet.
Et opslag med vilkår og guidelines vil blive offentliggjort primo 2024.

Støtte til afholdelse af ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer og winter camps på Sandbjerg Gods
Der kan fortsat ansøges løbende. Formålet er at yde tilskud til betaling for ph.d.-kursusophold, forskergruppemøder, workshops, winter og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Samlet ramme er 2,5 mio. kr. Som noget nyt forsøger fonden at sprede opholdene og støtten mere ud over året og samtidig at give flere bevillinger. Det betyder, at fondens støtte bliver reduceret i højsæsonen (april, maj, juni, juli, august og september), svarende til et støttebeløb på 400 kroner per kursusdøgn per deltager, mens beløbet i de øvrige måneder (januar, februar, marts, oktober, november og december) bliver 800 kroner per kursusdøgn per deltager.

Forskningsophold i Møllehuset og Husumgade
Forskere kan fortsat løbende søge om legatophold i Møllehuset ved Sandbjerg Gods og i fondens lejlighed i Husumgade i København.

Forskningsrelaterede arrangementer i Hejmdal
Hejmdal er det tidligere Kræftpatienternes Hus for enden af Peter Sabroes Gade og Universitetsbyen. Man ønsker i AUFF-koncernen at stille rammer til rådighed mod betaling for Aarhus Universitet og Universitetsbyens samt FEAS’ øvrige lejere til afholdelse af møder, konferencer, receptioner, events m.v. Hejmdal er et ”all inclusive” mødehus, hvor alt håndteres via fondens datterselskab FEAS, herunder booking, klargøring, opstilling, forplejning samt rengøring. Der er for videnskabeligt ansatte ved Aarhus Universitet mulighed for at søge støtte på 10.000 kr. pr. arrangement, hvor støttebeløbet dækker lejen af huset.

Aarhus Institute of Advanced Studies
Endelig støtter Aarhus Universitets Forskningsfond fortsat driften af Aarhus Institute of Advanced Studies.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte fondsteamet på 7023 7988 eller per mail på auff@auff.dk.