Gaven der blev til en millionforretning (2019)

De første mange år af fondens 75-årige liv kom midlerne udelukkende fra Cheminova. Siden midten af 80’erne er forretningen blevet udvidet til også at omfatte en væsentlig ejendomsaktivitet i FEAS og en støt stigende indsats inden for innovation, virksomhedsudvikling og videnudveksling i Alexandra Instituttet A/S, Incuba A/S og CapNova A/S.  

Af Helle Horskjær Hansen

Aarhus Universitets Forskningsfond blev skabt, da en direktør forærede alle sine aktier i sin virksomhed til Aarhus Universitet. Direktøren hed Gunnar Andreasen og virksomheden Cheminova. Året var 1944, og aktierne havde på det tidspunkt en værdi af 300.000 kr. Omregnet til nutidskroner ville det svare til 6,5 mio. kr. I dag, 75 år senere, udgør Aarhus Universitets Forskningsfonds samlede formue 4,7 mia. kr. En god forretning? Ja, men også en forretning, hvor fokus fra start har været at skabe det bedste grundlag for økonomisk at støtte den videnskabelige forskning på universitetet. Og det ser ud til at være lykkedes. I fondens strategi hedder det, at det er et mål at bevare fonden evergreen og samtidig skabe størst muligt grundlag for et øget uddelingsniveau. Fondens aktivforvaltning skal understøtte dette ved at sikre den bedst mulige placering af kapitalen under hensyn til afkast og risiko. Fondens kapitalplaceringer i porteføljeselskaber har til hovedformål at bidrage med et forretningsmæssigt afkast. Supplerende hertil ønsker fonden, at disse selskaber om muligt ved deres virke bidrager til styrkelse af den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, for eksempel ved infrastruktur, forskningsbaseret innovation og kommerciel udnyttelse af den videnskabelige forskning.

EJENDOMME BLEV EN DEL AF FORRETNINGEN
Fondens midler var fra begyndelsen og frem til 1986, hvor Cheminova blev børsnoteret, domineret af aktieposterne i virksomheden. I 1957 var aktiekapitalen udvidet til tre mio. kr., og fondens egenkapital var på det tidspunkt 3,7 mio. kr. Ved børsnoteringen i 1986 var det med forskningsfonden som hovedaktionær, men kapitalforholdene blev ændret: Dels kom der nu mange andre ejere af B-aktier til, og dels fik fonden – ved at sælge B-aktier – for 25 mio. kr. yderligere fri kapital. Et år efter Cheminovas børsnotering, i 1987, stiftede fonden Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, i daglig tale FEAS. Formålet med selskabet er at erhverve, opføre, udleje og administrere byggeri på egen eller lejet grund i Danmark. Primært til brug for forskning eller hermed tilknyttet eller beslægtet virksomhed, som der står i formålsparagraffen. FEAS’ balancesum udgør 1,6 mia. kr., og FEAS spiller dermed også en væsentlig rolle for fonden. Ejendomsselskabet ejer og driver mere end 115.000 kvadratmeter fordelt på knap 40 ejendomme, som primært ligger på Katrinebjerg og i Nobelparken.

PENGE TIL STORKØB
Da Cheminova blev solgt til amerikanske FMC Corporation for 8,5 mia. kr., ejede fonden 38,55 % af virksomheden og fik dermed 3,2 mia. kr. De penge, har spillet en væsentlig rolle for FEAS’ køb af det tidligere Aarhus Kommunehospital, som kostede 807,5 mio. kr. Og når Aarhus Kommunehospital er overdraget pr. maj 2019, vil aktiverne i ejendomsselskabet udgøre ca. 2,5 mia. kr. Det var også Cheminova-salget, der var en af årsagerne til, at fonden oprettede AUFF Invest til at varetage placeringen af den likvide formue. Ud over FEAS har fonden også gjort det til sin forretning at udvikle innovationsmiljøer og virksomheder, særligt i datterselskaberne Alexandra Instituttet A/S, INCUBA A/S og CAPNOVA A/S. 

FORSKNINGSFONDENS EJENDOMSSELSKAB A/S
I 1987 stiftede Aarhus Universitets Forskningsfond Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, FEAS. Selskabets første opgave var at varetage bygherrerollen for de første permanente bygninger til forskerparken på Gustav Wieds Vej. Efterfølgende købte selskabet kollegieværelser og lejligheder til internationale forskere og studerende, blandt andet Vennelyst Kollegiet, Teknolog Kollegiet og senere gæsteforskerlejlighederne i Nobelparken. Ejendomsselskabet blev videreudviklet som et redskab i universitetets udbygningsplanlægning, og med tiden har selskabet fået til opgave at erhverve områder i kvartererne omkring universitetsparken for at understøtte placeringen som byuniversitet. Selskabet har blandt andet bygget Nobelparken og store dele af IT-byen Katrinebjerg og omsatte i 2018 for 130 mio. kr., hvilket er det hidtil bedste resultat med et plus på 72 mio. kr. 5. januar 2016 blev der sat underskrifter på en historisk stor ejendomshandel i Aarhus. FEAS købte hospitalsbygningerne på Nørrebrogade – det tidligere Aarhus Kommunehospital – af Region Midtjylland. Med handlen vil FEAS, i samarbejde med Aarhus Universitet, udvikle et helt nyt campusområde. Ejendomsselskabet fik sig godt 100.000 kvadratmeter ekstra til ejendomsporteføljen med købet. Aarhus Universitet vil fra start leje sig ind på dele af grunden og de bygninger, der hører til. FEAS overtog bygningerne pr. 1. maj 2019.

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S, INCUBA A/S, CAPNOVA A/S, PARKKOLLEGIERNE A/S OG AARHUS UNIVERSITETSFORLAG A/S
Aarhus Universitets Forskningsfond har også gjort det til sin forretning at udvikle virksomheder og innovationsmiljøer. Det er datterselskaberne Alexandra Instituttet A/S, INCUBA A/S Parkkollegierne A/S, Aarhus Universitetsforlag og et såkaldt associeret selskab som CAPNOVA A/S, eksempler på. 

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S
Alexandra Instituttet er en privatejet virksomhed, stiftet i 1999, der arbejder med forskning, udvikling og innovation inden for it med det formål at skabe økonomisk vækst, velfærd og værdi. Instituttet etablerer samarbejdsprojekter mellem forskning og erhvervsliv, forskningsbaseret videnservice, faglige netværk, kurser, konferencer og netværksydelser. Siden 2007 har Alexandra Instituttet kunne kalde sig Godkendt Teknologisk Serviceinstitut. Instituttet er ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond, det har det været siden 2012.

INCUBA A/S
I 1984 lancerede Aarhus Kommune ideen om en forskerpark i Aarhus og de første INCUBA-skridt blev taget. Ideen var at inspirere forskere til at starte egne virksomheder, og det var ikke før set i Danmark. I løbet af et halvt år lykkedes det at samle en kreds af virksomheder, institutioner og organisationer, der var interesseret i projektet. I 1985 blev Foreningen Forskerpark i Aarhus stiftet. Aarhus Universitets Forskningsfond har været medaktionær fra start, og FEAS har været involveret i byggerierne. I 2006 åbnede it-huset INCUBA – Innovation Network Centre for University and Businesses of Aarhus – på Katrinebjerg, og 62 virksomheder flyttede ind. Ud over at have adresse på Katrinebjerg har INCUBA også afdelinger på Navitas og i Skejby, og i dag er næsten 200 virksomheder samlet i INCUBA, virksomheder som primært beskæftiger sig med områderne it, sundhed og cleantech.

CAPNOVA A/S
Siden 1998 har CAPNOVA fungeret som statsligt godkendt innovationsmiljø udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsmiljøerne investerede på statens vegne risikovillig kapital i nye innovative virksomheder, men i maj 2018 besluttede regeringen og Dansk Folkeparti at udfase innovationsmiljøordningen. Det betyder, at fra 2019 kan CAPNOVA ikke længere investere statslige midler i innovative iværksættere, dog fortsætter virksomheden med at samarbejde med de over 100 selskaber, de allerede har etableret samarbejde med.

PARKKOLLEGIERNE A/S
Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus har huset studerende siden 1935 og er et af Aarhus’ ældste kollegier. Kollegierne er bygget i den samme stil som langt størstedelen af bygningerne i Universitetsparken, og som studerende ved Aarhus Universitet kan du bo på kollegierne. I 2014 modtog Aarhus Universitets Forskningsfond Parkkollegierne som gave fra den selvejende institution Kollegierne i Universitetsparken. Formålet var at sikre, at Parkkollegierne på et mere solidt og langsigtet grundlag fortsat kunne tjene som attraktive boliger for studerende ved Aarhus Universitet.

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG A/S
Aarhus Universitetsforlag A/S udgiver op mod 100 nye bøger hvert år og lagerfører knap 2.000 titler, heraf ca. 500 på engelsk. Forlaget satser på såvel videnskabelig litteratur som videnskabs-formidlende udgivelser og undervisningsbøger. Fælles for alle bøger er, at de er forankret i en stærk faglighed. Det er forlagets fornemste opgave at formidle og synliggøre forskningen ved Aarhus Universitet. Fonden overtog Aarhus Universitetsforlag i 2013 med det formål at sikre forskningsformidlingen for Aarhus Universitet.